Watercolor Landscape by Masoud Faqirzada

Pencil Landscape by Masoud Faqirzada

Watercolor Portrait by Masoud Faqirzada

Pencil Portrait by Masoud Faqirzada

Pencil Bird by Masoud Faqirzada

Watercolor Model by Masoud Faqirzada

Pencil Model by Masoud Faqirzada